Algemene voorwaarden

artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor volgende ondernemingen:
 1. Fréderique Dequae – BE 0508 622 765
 2. Dequae BV – BE 0741 707 134

Beide rechtspersonen hebben hun maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Laurierstraat 47. Vanaf hier wordt naar beide rechtspersonen verwezen als “huis-raad.be”

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen huis-raad.be en een opdrachtgever waarop huis-raad.be deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Foto’s en andere opnames die door huis-raad.be of een aangestelde worden gemaakt voor of tijdens de uitvoering van een opdracht mogen worden gebruikt voor publiciteit. Wanneer de opdrachtgever dit niet wenst dient deze laatste dit schriftelijk en binnen de termijn van 8 kalenderdagen te melden. In geen geval zal huis-raad.be enige vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever in dit kader.

artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van huis-raad.be zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. huis-raad.be kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is huis-raad.be daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij huis-raad.be anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht huis-raad.be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 - uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoe-ring en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever huis-raad.be derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. huis-raad.be dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. huis-raad.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij heeft hierbij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. huis-raad.be is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan huis-raad.be de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. huis-raad.be zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens huis-raad.be gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van huis-raad.be daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. huis-raad.be is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst huis-raad.be ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van huis-raad.be kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is huis-raad.be bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van huis-raad.be kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van huis-raad.be op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien huis-raad.be de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien huis-raad.be tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is huis-raad.be gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 - Overmacht

 1. huis-raad.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop huis-raad.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor huis-raad.be niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. huis-raad.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat huis-raad.be zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Voor zover huis-raad.be ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is huis-raad.be gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de termijn welke wordt vermeld op de factuur, op een door huis-raad.be aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door huis-raad.be aangegeven. Periodieke facturatie is steeds mogelijk.
 2. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.
 3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan huis-raad.be verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Indien huis-raad.be aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. huis-raad.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat huis-raad.be is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien huis-raad.be aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van huis-raad.be beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van huis-raad.be is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. huis-raad.be is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van huis-raad.be aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan huis-raad.be toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. huis-raad.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van huis-raad.be of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 8 - Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart huis-raad.be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan huis-raad.be toerekenbaar is. Indien huis-raad.be uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden huis-raad.be zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Huis-raad.be, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van huis-raad.be en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

 1. huis-raad.be behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. huis-raad.be heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Klachten en kwijting

 1. Alle klachten betreffende de gepresteerde diensten dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 kalenderdagen na de facturatiedatum. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.
 2. Het indienen van klachten geeft de opdrachtgever niet het recht om niet tot betaling over te gaan. Hiervoor blijft artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Wanneer de opdrachtgever tot betaling is overgegaan wordt verondersteld dat huis-raad.be hiermee kwijting wordt gegeven.
 4. Na het verstrijken van de termijn waarin klachten kunnen worden geformuleerd, wordt van rechtswege kwijting verleend aan huis-raad.be.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij huis-raad.be partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De Rechtbank van Koophandel van Gent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft huis-raad.be het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.